научиться


Bản dịch: học tập
Chuyển ngữ: [nauchit`sya]

Ví dụ về sử dụng

Необходимо научиться замечать это чудо. [Niabkhadìma nauchìt'sa zamichàt' èhta chùdo] - Cần phải học được cách nhận ra phép lạ nàyBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này