учитель


Bản dịch: thầy giáo
Chuyển ngữ: [uchitel`]

Ví dụ về sử dụng

Я учитель. [ya uchìtil'] - Tôi là nhà giáo.
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này