You can change this website language: English

Tự đăng ký

горький


Bản dịch: đắng
Chuyển ngữ: [gòr'kij]

Thành phần câu văn: Прилагательное
Giống: Мужской
Сравнительная степень: горьче, горше

Рода


Краткая форма Полная форма
Мужской род горек горький
Женский род горька горькая
Средний род горько горькое
Множественное число горьки горькие

Падежи


Падеж Мужской род Женский род Средний род Множ. число
Именительный горький горькая горькое горькие
Родительный горького горькой горького горьких
Дательный горькому горькой горькому горьким
Винительный горького,горький горькую горькое горькие,горьких
Творительный горьким горькой горьким горькими
Предложный о горьком о горькой о горьком о горьких

Ví dụ về sử dụng

горький шоколад [gor'kij shokolad] - sô cô la đắngBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này