Албания


Bản dịch: Albania
Chuyển ngữ: [albànija]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный Албания
Родительный Албании
Дательный Албании
Винительный Албанию
Творительный Албанией
Предложный Об Албании

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này