Tự đăng ký

Исландия


Bản dịch: Iceland
Chuyển ngữ: [islàndiya]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный Исландия
Родительный Исландии
Дательный Исландии
Винительный Исландию
Творительный Исландией
Предложный Об Исландии

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này