справа


Bản dịch: bên phải
Chuyển ngữ: [spràva]

Ví dụ về sử dụng

Мой дом справа. [moj dom spràva] - Nhà của tôi ở bên phải.Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này