спасибо


Bản dịch: xin cảm ơn
Chuyển ngữ: [spasìba]

Ví dụ về sử dụng

Спасибо вам за вечер. [spasìba vam za vèchir] - Xin cảm ơn bạn cho buổi tối.
Спасибо за ваш ответ. [spasìba za vash atvèt] - Xin cảm ơn vì sự trả lời của bạn.
Спасибо за компанию [spasibo za kompaniyu] - Xin cảm ơn vì đã tham gia
Это всё спасибо, сколько это стоит? [èhta vsyo, spasìba. Skòl'ka èhta stòit] - Đủ hết rồi, xin cảm ơn, ngần này hết bao nhiêu tiền?Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này