Tự đăng ký

шкафчик


Bản dịch: cái tủ
Chuyển ngữ: [shkàfchik]

Ví dụ về sử dụng

Покажите, пожалуйста, как пользоваться шкафчиком? [pakazhìte pazhàlyjsta kak pòl'zavat'sya shkàfchikam] - Xin vui lòng cho biết, cách sử dụng chiếc tủ?Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này