июль


Bản dịch: tháng bảy
Chuyển ngữ: [iyùl']

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный июль июли
Родительный июля июлей
Дательный июлю июлям
Винительный июль июли
Творительный июлем июлями
Предложный об июле об июлях

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này