You can change this website language: English

Tự đăng ký

спать


Bản dịch: đi ngủ
Chuyển ngữ: [spàt' ]

Ví dụ về sử dụng

лёг спать [l'ok spat`]
не спать, переживая о чём-либо [ni spàt' pirizhivàya a chòm-libà] - không ngủ được, lo lắng về điều gì đó.Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này