завтрак


Bản dịch: bữa sáng
Chuyển ngữ: [zàftrak]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số:

Ví dụ về sử dụng

вы завтракаете [vy zàvtrakaete] - các bạn ăn sáng
Завтрак в постель [zàvtrak v postèl'] - Bữa sáng trên giường
завтрак готов [zavtrak gatof] - bữa sáng đã sẵn sàng
Завтрак готов! [zàftrak gatòf] - Bữa sáng đã sẵn sàng!
мы завтракаем [my zàvtrakaem] - chúng tôi ăn sáng
он/она завтракает [on/ona zàvtrakaet] - anh/cô ấy ăn sáng
они завтракают [oni zàvtrakayut] - họ ăn sáng
Пора завтракать! [parà zàftrakat' ] - Đã đến lúc ăn sáng!
ты завтракаешь [ty zàvtrakaesh'] - bạn ăn sáng
я завтракаю [ya zàvtrakayu] - tôi ăn sáng
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này