You can change this website language: English
Giáo viên
Polina Gorbachyova

Polina Gorbachyova

  • Thông tin liên lạc:
  • Email: chupolin@mail.ru
  • Skype: chupolinkin

Ngôn ngữ thứ hai:


Tự đăng ký

Polina Gorbachyova

Я люблю свою работу. Я терпелива, общительна и активна. Я с интересом подхожу к процессу обучения учащихся. Мне нравится искать индивидуальный подход к каждому человеку. Моя основная цель - понимание учащегося и его хорошие результаты в обучении.

Моя работа - это моё самое большое хобби )))

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này