электробритва


Bản dịch: máy cạo râu điện
Chuyển ngữ: [ilèktrabrìtva]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số:

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này