Ví dụ về sử dụng

Поздравляем вас с Новым годом! [pazdravl'àim vas s nòvym gòdam] - Xin chúc mừng bạn năm mới!
Поздравляем с Новым годом! [pazdravl'àim s nòvym gòdam] - Chúng tôi chúc mừng năm mới!
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này