Tự đăng ký

век


Bản dịch: thế kỷ
Chuyển ngữ: [vek]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số:

Ví dụ về sử dụng

Вы человек вообще? [Vy chilavèk vapshhè?]
для век [dl'a vek] - dành cho bờ mí
Помогите! Человек подавился! [pamagìti! chilavèk padavìlsya] - Hãy giúp với! Có người bị ngẹn!
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này