вино


Bản dịch: rượi nho
Chuyển ngữ: [vinò]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Средний
Số:

Ví dụ về sử dụng

Вы будете какое-нибудь вино к обеду? [vy bùditi kakòje-nibùt' vinò k abèdu?] - Bạn lấy loại rượi nho nào cho bữa trưa?
И кто виноват? [i kto vinavàt] - Và ai là người có lỗi?
красное вино [kràsnaje vinò] - rượi nho đỏBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này