восемьдесят


Bản dịch: tám mươi
Chuyển ngữ: [vosem`desyat]

Thành phần câu văn: Числительное

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này