месяц


Bản dịch: tháng
Chuyển ngữ: [mèsits]

Ví dụ về sử dụng

Я пробуду в стране одну неделю (две недели, один месяц). [ya prabùdu v stranè adnù nidèlyu (dvè nidèli, adìn mès'ats)] - Tôi ở lại trong nước một tuần (hai tuần, một tháng).Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này