You can change this website language: English

Tự đăng ký

спортсмен


Bản dịch: vận động viên
Chuyển ngữ: [spartsmèhn]

Ví dụ về sử dụng

А я думаю, спортсмен. [a ya dùmayu, spartsmèn] - Còn tôi nghĩ rằng là một vận động viên.Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này