Tự đăng ký

журнал


Bản dịch: tạp chí
Chuyển ngữ: [zhurnal]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số:

Ví dụ về sử dụng

Почитайте любимую книгу, газету или журнал [pachitàjte l'ubìmuyu knìgu, gazètu ili zhurnàl]
Читать журнал или газету [chitàt’ zhurnàl `ili gaz'ètu]Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này