закон


Bản dịch: luật pháp
Chuyển ngữ: [zakon]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số:

Ví dụ về sử dụng

Давай закончим с этим делом. [Davàj zakònchim s èhtim dèlom] - Chúng ta hãy kết thúc công việc này.Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này