Tự đăng ký

называться


Bản dịch: gọi là
Chuyển ngữ: [nazyvat`sya]

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này