овощной


Bản dịch: về rau quả
Chuyển ngữ: [ovoshhnoj]

Ví dụ về sử dụng

овощной магазин [avashhnòj magazìn] - cửa hàng rau quảBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này