Tự đăng ký

повторить


Bản dịch: lặp lại
Chuyển ngữ: [paftarit`]

Thành phần câu văn: Глагол

Ví dụ về sử dụng

Не могли бы Вы повторить это медленнее? [nimaglì by vy paftarìt' èhta mèdlinnije] - Bạn có thể nói điều này chậm hơn được không?Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này