Tự đăng ký

правильно


Bản dịch: đúng
Chuyển ngữ: [pravil`no]

Ví dụ về sử dụng

Вы на правильном пути. [Vy na pràvil'nom putì] - Bạn đi đúng hướng đó.Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này