Tự đăng ký

прямо


Bản dịch: thẳng trước
Chuyển ngữ: [pryamo]

Thành phần câu văn: Наречие

Ví dụ về sử dụng

Вы увидите его прямо за зданием. [vy uvìdite jegò pryàmo za zdànijem] - Bạn nhìn thấy nó thẳng trước mặt sau toà nhà.
Идите прямо до… [idìti pr'àma do...] - Hãy đi thẳng đến...Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này