рано


Bản dịch: sớm sủa
Chuyển ngữ: [rano]

Ví dụ về sử dụng

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này