You can change this website language: English
Giáo viên
Sergio

Sergio

  • Thông tin liên lạc:
  • Email: chernyak-sergei@mail.ru

Ngôn ngữ thứ hai:


Tự đăng ký

Sergio

Преподаватель с большим опытом предлагает занятия русским языком иностранным студентам. Отработка произношения, изучение грамматики и разговорная практика. Индивидуальный подход и умеренная плата. Прошу связаться со мной по электронной почте для обсуждения условий.

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này