твёрдый


Bản dịch: cứng rắn
Chuyển ngữ: [tvyordyj]

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này