Tự đăng ký

тоже


Bản dịch: cũng thế
Chuyển ngữ: [tòzhe]

Ví dụ về sử dụng

Алексей учится в институте. Иван тоже учится в институте. [Аliksèj ùchitsa v institùti. Ivàn tòzhe ùchitsa v institùti] - Alexey học tại đại học. Ivan cũng học tại đại học.
Ты любишь кофе. Я тоже люблю кофе. [Ty lyùbish' kòfe. Ya tòzhe lyublyù kòfe] - Bạn thíc cà phê. Tôi cũng thích cà phê.
Я иду в клуб. Иван тоже идёт в клуб. [Ya idù v klup. Ivàn tòzhe idyòt v klup] - Tôi đi đến câu lạc bộ. Ivan cũng đi đến câu lạc bộ.Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này