уважаемый


Bản dịch: kính gửi
Chuyển ngữ: [uvazhaemyj]

Thành phần câu văn: Прилагательное
Giống: Мужской

Ví dụ về sử dụng

уважаемый господин [uvazhàimyj gaspadìn] - kính gửi ngàiBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này