характер


Bản dịch: cá tính
Chuyển ngữ: [kharakter]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số:

Ví dụ về sử dụng

Можно ознакомиться с техническими характеристиками этого прибора? [mozhna aznakomitsa s tekhnichiskimi kharakteristikami ehtava pribora?] - Có thể làm quen với các đặc tính kỹ thuật của thiết bị này?Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này