чей


Bản dịch: của ai
Chuyển ngữ: [chej]

Ví dụ về sử dụng

Лёгкой вам рабочей недели! [lyòkhkaj vam rabòchij nidèli] - Xin chúc bạn một tuần làm việc nhẹ nhàng!
Хорошей вам рабочей недели. [kharòshij vam rabòchij nidèli] - Chúc bạn một tuần làm việc tốt đẹp.
Хорошей рабочей недели! [kharòshej rabòchej nedèli] - Xin chúc một tuần làm việc tốt lành!
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này