Аргентина


Bản dịch: Argentina
Chuyển ngữ: [argentìna]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный Аргентина
Родительный Аргентины
Дательный Аргентине
Винительный Аргентину
Творительный Аргентиной
Предложный об Аргентине

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này