Tự đăng ký

Монако


Bản dịch: Monaco
Chuyển ngữ: [manàko]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Средний
Số:

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный Монако Монако
Родительный Монако Монако
Дательный Монако Монако
Винительный Монако Монако
Творительный Монако Монако
Предложный Монако Монако

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này