Tự đăng ký

современный


Bản dịch: hiện đại
Chuyển ngữ: [savrimènnyj]

Thành phần câu văn: Прилагательное
Giống: Мужской
Сравнительная степень: современнее, современней

Рода


Краткая форма Полная форма
Мужской род современен современный
Женский род современна современная
Средний род современно современное
Множественное число современны современные

Падежи


Падеж Мужской род Женский род Средний род Множ. число
Именительный современный современная современное современные
Родительный современного современной современного современных
Дательный современному современной современному современным
Винительный современного современную современный современных
Творительный современным современной современным современными
Предложный современном современной современном современных
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này