Tự đăng ký

мыть


Bản dịch: rửa
Chuyển ngữ: [m`yt']

Ví dụ về sử dụng

мыть руки [myt' rùki] - rửa tay
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này