сильный


Bản dịch: mạnh mẽ
Chuyển ngữ: [sìl'nyj]

Ví dụ về sử dụng

Идёт сильный дождь. [idyòt sìl'nyj dòzht'] - Đang mưa rất là to.Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này