You can change this website language: English
Các trường học
Ruslandia Barcelona

Ruslandia Barcelona

  • Thông tin liên lạc:
  • Email: info@ruslandia.es
  • Адрес (www): Avenida Meridiana, 294, 1-4, Barcelona , Spain

Ngôn ngữ thứ hai:


Tự đăng ký

Ruslandia Barcelona

Школа -признанный центр русского языка в Барселоне. Мы открылись 2010 году и уже 400 студентов изучали у нас русский язык.

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này