красивый


Bản dịch: xinh đẹp
Chuyển ngữ: [krasìvyj]

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này