You can change this website language: English
Giáo viên
Maria Alexeeva

Maria Alexeeva

  • Thông tin liên lạc:
  • Email: m.a.alexeeva@gmail.com

Ngôn ngữ thứ hai:


Tự đăng ký

Maria Alexeeva

- based in Saint-Petersburg, online and offline lessons are available
- communicative approach
- modern workbooks, audio and video materials
- good teaching experience
- graduated master of linguistics majoring in Russian as foreign language

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này