встречать


Bản dịch: đón tiếp
Chuyển ngữ: [fstrechat`]

Thành phần câu văn: Глагол

Ví dụ về sử dụng

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này