легко


Bản dịch: dễ dàng
Chuyển ngữ: [lehko]

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này