церковь


Bản dịch: nhà thờ
Chuyển ngữ: [tserkov']

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này