Ví dụ về sử dụng

Сегодня плохая погода. [sivòdnya plakhàya pagòda] - Hôm nay thời tiết xấu.
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này