терминал


Bản dịch: khu vực chờ
Chuyển ngữ: [tirminàl]

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này