You can change this website language: English
Giáo viên
Дарья

Дарья

  • Thông tin liên lạc:
  • Email: dasch131515@gmail.com
  • Skype: daschabg58

Tự đăng ký

Дарья

Меня зовут Дарья. Я живу в России, в городе Санкт - Петербург. Закончила Невский Институт Языка и Культуры по специальности - лингвист: СПБГУ - преподователь русского языка как иностранного.

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này