Tự đăng ký

одиннадцать


Bản dịch: mười một
Chuyển ngữ: [àdinatsat']

Ví dụ về sử dụng

одиннадцать часов [adìnatstat' chisòf] - mười một giờ
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này