Tự đăng ký

Повернуть колесо истории вспять

Повернуть колесо истории вспять
[povernut` koleso istorii vspyat`]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này