Tự đăng ký

Положить на обе лопатки

Положить на обе лопатки
[polozhit` na obe lopatki]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này